Chất thấm ướt là chất hoạt động bề mặt, có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt của nước tăng diện tích tiếp xúc của bột màu và dung dịch, chất kết dính. Góp phần tăng tốc độ thâm nhập của chất lỏng vào bột màu.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.